Logo VNCRM

Chỉ Số Tài Chính Quan Trọng Về Khả Năng Thanh Khoản

Chỉ số tài chính là người bạn tốt nhất giúp CEO quản trị công ty. Đọc báo cáo tài chính giúp bạn hiểu kết quả kinh doanh, kiểm soát tài sản và dòng tiền. Các chỉ số tài chính giúp bạn nắm bắt nhanh, hoàn chỉnh sức khoẻ tài chính của mình hơn nữa.

Trong bài viết này, chúng tôi nêu ra 3 chỉ số tài chính quan trọng về khả năng thanh khoản. Chúng tôi nghĩ nó rất cần thiết cho mỗi CEO để nắm rõ khả năng thanh toán và đảm bảo dòng tiền để duy trì hoạt động công ty trong những thời điểm khó khăn.

Chỉ Số Tài Chính Quan Trọng Về Khả Năng Thanh Khoản

Chỉ số thanh toán hiện hành (Working captial ratio hoặc Current ratio)

Để đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty trong 1 năm

Chỉ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Chỉ số nếu dưới 1 là dấu hiệu cảnh báo. Bạn sẽ không có khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn bằng các tài sản ngắn hạn.

Chỉ số khả năng thanh toán nhanh (Quick ratio)

Để chỉ ra khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bằng tài sản có tính thanh khoản cao nhất

Chỉ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Chỉ số này loại bỏ đi phần tồn kho vì nó có thể khó chuyển đổi thành tiền ngay.

Chỉ số thanh toán tiền mặt (Cash ratio)

Để chỉ ra khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty ngay bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Chỉ số thanh toán tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

Chỉ số này loại bỏ đi phần tồn kho và nợ phải thu và nó chỉ bao gồm tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Hãy Kiểm Soát Và Lên Kế Hoạch Dòng Tiền Cẩn Thận

Đủ tiền cho công ty hoạt động đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn nắm rõ được khả năng thanh toán của mình. Để lúc khó khăn cũng như lúc tăng trưởng, công ty luôn đảm bảo được dòng tiền để hoạt động.